Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030

Ngày 10/11/2023 - 08:44:00| lượt xem: 243

(MPI) - Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 về Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2030, năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.