Thứ hai, 00/00/2023
°

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Ngày 10/05/2024 - 14:23:00 | 241 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 10/5/2024, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: BTGTW

Trình bày báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, quán triệt các mục tiêu tổng thể đề ra tại Nghị quyết 41-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 32 - 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu trong tổng số doanh nghiệp đạt khoảng 10%....

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, trong thời gian tới, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã và đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023; nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp để khắc phục các bất cập, vướng mắc hiện nay; hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, tập trung vào các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất.

Điểm cầu Hội nghị tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân giai đoạn 2026-2030 nhằm khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp học tập, nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; (ii) Hoàn thiện Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách hình thành và phát triển doanh nghiệp dân tộc nhằm phát huy vai trò tiên phong trong một số ngành, lĩnh vực mới hoặc có lợi thế cạnh tranh, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ”; (iii) Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ doanh nhân giai đoạn 2025-2035 nhằm tạo lập lực lượng doanh nhân có tầm nhìn, trí tuệ, có tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, có đạo đức và văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực để hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiến tới tham gia sâu và làm chủ nhiều công đoạn trong chuỗi giá trị toàn cầu; xây dựng hệ thống cơ sở dự liệu về doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Để đảm bảo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chương trình hành động, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách trước ngày 01/7/2024; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động; sơ kết, tổng kết và báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết nhằm tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các cấp, các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, đánh giá sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: BTGTW

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân. Những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hiện nay; đặt ra những yêu cầu về việc xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; chú trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; đề nghị mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần vì cộng đồng, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác