Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 21/09/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch (sau đây gọi tắt là Thông tư 08), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.

Đầu mối tiếp nhận ý kiến góp ý dự thảo Thông tư: Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nghiên cứu viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, số điện thoại: 0904965987, email: hanhntm.vids@mpi.gov.vn.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.