Thứ hai, 00/00/2023
°

Xin ý kiến dự thảo 2 Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 06/10/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Căn cứ Quyết định sso 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội háo XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan chủ trì soạn thảo) đã dự tảo lần 2 Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các chuyên gia. nhà khoa học. Hồ sơ bao gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã;

(2) Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã;

(3) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã;

(4) Dự thảo Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã;

(6) Dự thảo Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng Nghị đinh quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã.

Để tiếp thu được các ý kiến góp ý cho Hồ sơ xây dựng Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan chủ động tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động của Nghị định theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu và góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/11/2023 (bản mềm xin gửi vào hòm thư điện tử: cucpthtx@mpi.gov.vn)./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.