Thứ hai, 00/00/2023
°

Quy định trong lĩnh vực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát hoàn thiện

Nguyễn Đình Sang | 22/06/2023 | 09:15:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hôm nay tôi phản ánh 2 vấn đề trong phạm vi lĩnh vực đầu tư nước ngoài. 1. Trước hết, tại một văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào năm 2021 cho biết Cổng thông tin quốc gia về đầu tư có tên miền là https://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có tên miền là https://fdi.gov.vn. Tuy nhiên hiện nay, năm 2023 địa chỉ tên miền Cổng thông tin quốc gia về đầu tư https://vietnaminvest.gov.vn không truy cập được (hình ảnh gửi kèm). Còn địa chỉ tên miền của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư https://fdi.gov.vn thì chưa được luật hóa trong một văn bản quy phạm pháp luật, chưa chưa mang tính chính danh. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và cho biết chính xác địa chỉ của Cổng thông tin quốc gia về đầu tư và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hiện nay là gì, cùng với việc sớm đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật để mang tính chính thống và khẳng định hiệu lực pháp lý. 2. Thứ hai, về thủ tục đăng ký đầu tư có quy định chưa rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau trong việc thi hành. Cụ thể, tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Điều 40, khoản 2, điểm g có nêu: "Cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày (không bao gồm thời gian nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ điện tử) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu nội dung đối chiếu thống nhất", đây là một quy định có văn phong khá lủng củng, gây nhiều cách hiểu khác nhau. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sửa đổi lại nội dung này để cho rõ nét: Cách hiểu thứ 1: Cấp GCNĐKĐT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ giấy. Cách hiểu thứ 2: Cấp GCNĐKĐT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo hồ sơ đủ điều kiện, trừ đi thời gian chờ nhận bản giấy. Cách hiểu thứ 3: (...) __ Trân trọng cảm ơn.


Cổng thông tin quốc gia lỗi.jpg

Cơ quan chức năng trả lời

Ngày 13/07/2023, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1030/ĐTNN-THTT trả lời Công dân Nguyễn Đình Sang như sau:


1030.PDF

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề