Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ danh mục thủ tục hành chính

Nguyễn Thị Thu | 02/03/2023 | 19:00:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Hiện nay, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có rất nhiều. Công dân, tổ chức không biết thủ tục hành chính nào thuộc Bộ xử lý, Tỉnh xử lý, Huyện xử lý, Xã - phường xử lý...., Tra cứu trên website của Bộ Kế hoạch đầu tư chỉ là các quyết định công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới... của từng thủ tục. Công dân đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố list danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại các cấp (Bộ, Tỉnh, Huyện, Xã phường...) làm căn cứ để công dân nộp hồ sơ đúng nơi theo yêu cầu. Tránh để công dân lên tỉnh thì bảo về huyện, xuống huyện thì bảo về xã...

Cơ quan chức năng trả lời

Ngày 02/03/2023, Văn phòng Bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Công dân Nguyễn Thị Thu như sau: Về Danh mục thủ tục hành chính do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành đã được công bố chi tiết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có các nội dung về cấp thẩm quyền xử lý thủ tục hành chính. Do vậy, Quý công dân có thể tra cứu chi tiết hồ sơ, trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-trang-chu.html Trân trọng./.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề