Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Báo cáo số 8164/BC-VPCP

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa | 10/11/2023 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công xử lý đề xuất, kiến nghị của  tại mục số 27 Phụ lục XII ban hành kèm theo Báo cáo số 8164/BC-VPCP. Đối với kiến nghị “Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm triển khai việc nộp hồ sơ trực tuyến của các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023” của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng ứng dụng đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023. Sau khi ứng dụng được triển khai, Bộ sẽ thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin về tiếp nhận, tình trạng xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành (NDXP). Các địa phương có thể sử dụng dữ liệu chia sẻ này để thống kê, báo cáo kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh./.


20231107_cv_tra loi kien nghi cua ubnd tinh thanh hoa.pdf

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề