Thứ hai, 00/00/2023
°

Thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn và kéo dài thời gian giải ngân vốn ngân sách địa phương

Tỉnh Nghệ An | 21/11/2023 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Về thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn và kéo dài thời gian giải ngân vốn NSĐP (bao gồm NS tỉnh, NS huyện, NS xã): Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu dự thảo sửa đổi theo hướng quy định HĐND cấp nào quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn và kéo dài thời gian giải ngân nguồn NSĐP cấp đó.

 

Cơ quan chức năng trả lời

Luật Đầu tư công đã phân cấp rất mạnh cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn hằng năm giữa các dự án trong nội bộ đơn vị mình, tạo sự linh hoạt trong việc sử dụng vốn được giao.

Tại Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn NSTW, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn NSĐP và Điều 68 Luật Đầu tư công quy định: Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn NSTW, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn NSĐP cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau. Quy định này nhằm tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm việc bố trí vốn tập trung, hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm việc giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao hằng năm.

Về kiến nghị của địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện Luật Đầu tư công và phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu hoàn thiện trong quá trình rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quy định của pháp luật về đầu tư công.

 

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề