Thứ hai, 00/00/2023
°

Kéo dài thời gian giải ngân của nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Thanh Hóa | 21/11/2023 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Kính đề nghị Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân của nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang năm 2024 và năm 2025

 

Cơ quan chức năng trả lời

Tại báo cáo số 581/BC-CP ngày 20/10/2023, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số kiến nghị, trong đó, kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình đến hết năm 2025.

Hiện nay, Quốc hội đang họp để xem xét kiến nghị này của Chính phủ.

 

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề