Thứ hai, 00/00/2023
°

Cơ chế quy định cụ thể việc thực hiện dự án BOT trong Khu Công nghiệp

Tỉnh Bình Thuận | 21/11/2023 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Chưa có cơ chế quy định cụ thể việc thực hiện dự án BOT trong KCN nên gây khó khăn cho tỉnh và nhà đầu tư. Do đó, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương hướng dẫn cụ thể để tỉnh triển khai thực hiện khi các dự án BOT (Nhà máy nhiệt điện LNG Sơn Mỹ 1, LNG Sơn Mỹ 2) thực hiện trong KCN Sơn Mỹ 1 là dự án thứ cấp và thực hiện thủ tục thuê lại đất của nhà đầu tư hạ tầng KCN, đảm bảo điều kiện và thời gian sử dụng đất của nhà đầu tư BOT dù KCN có thay đổi chủ đầu tư hoặc dự án KCN phải thu hồi chủ trương đầu tư.

Cơ quan chức năng trả lời

Việc thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đồng thời phải đáp ứng điều kiện của ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Việc bảo đảm đầu tư kinh doanh cho các dự án đầu tư trong KCN được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư và Điều 4 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án BOT, thì đề nghị nghiên cứu, thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Việc thực hiện trình tự, thủ tục đối với dự án PPP (trong đó có dự án áp dụng loại hợp đồng BOT) cần tuân thủ quy định tại Luật PPP, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP, Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề