Thứ hai, 00/00/2023
°

Thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện

Tỉnh Bình Thuận | 21/11/2023 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Một số dự án theo phân cấp thuộc thẩm quyền của cấp huyện phê duyệt (chủ trương, phê duyệt dự án và bố trí vốn thực hiện) đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định nhưng vì lý do khách quan chưa thể thực hiện hoàn thành dự án. Đề nghị có hướng dẫn thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện hết thời hạn bố trí vốn để địa phương có căn cứ thực hiện.

Cơ quan chức năng trả lời

Tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công quy định: “Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”. Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện theo quy định trên.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề