Thứ hai, 00/00/2023
°

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Tỉnh Bình Thuận | 21/11/2023 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trong quá trình triển khai thực hiện dự án có phát sinh, xử lý kỹ thuật làm điều chỉnh quy mô đầu tư dự án nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trong chủ trương đầu tư dự án thì có phải thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Kiến nghị Bộ KHĐT hướng dẫn cụ thể trường hợp phải thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Cơ quan chức năng trả lời

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 16 Luật Đầu tư công 2019, quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định là một trong số các hành vi bị nghiêm cấm của Luật Đầu tư công 2019.

Do đó, đối với các trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện (bao gồm các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền quyết định) phải điều chỉnh về một hoặc các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô (bao gồm tăng hoặc giảm quy mô đầu tư dự án), vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều phải thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2019.

 

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề