Thứ hai, 00/00/2023
°

Hướng dẫn cụ thể việc chấm dứt hoạt động dự án

Tỉnh Bình Thuận | 21/11/2023 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Về thu hồi dự án: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Luật Đầu tư: “2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau: a) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47  của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động”.

Đề nghị Bộ KHĐT sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể việc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định nêu trên để các địa phương thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Cơ quan chức năng trả lời

Tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ đã quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư tại Điều 56.

Nội dung kiến nghị của tỉnh Bình Thuận chưa nêu cụ thể khó khăn, vướng mắc về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định nêu trên. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ khó khăn, vướng mắc để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở nghiên cứu và có ý kiến hướng dẫn.

 

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề