Thứ hai, 00/00/2023
°

Đăng tải các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Bộ

Tỉnh Bình Thuận | 21/11/2023 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Đề nghị Bộ KHĐT phối hợp với Bộ, ngành theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023, tổng hợp, công bố kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc, kết quả hướng dẫn các kiến nghị của các địa phương tại một trang thông tin điện tử để các địa phương có vấn đề tương đồng có thể tham khảo thực hiện, hạn chế việc kiến nghị trùng lắp nội dung giữa các địa phương.

Cơ quan chức năng trả lời

Cổng thông tin điện tử của Bộ đã có chuyên mục “Phản ánh, kiến nghị” (đường dẫn: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/pakn/default.aspx), chuyên mục này hiện đang đăng tải các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Bộ; tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời có sẵn hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công…

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị của các địa phương theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 trên Cổng thông tin điện tử để các bộ ngành, địa phương tham khảo.

 

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề