Thứ hai, 00/00/2023
°

Vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Trung Thị Liệu | 10/01/2024 | 19:00:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Kiến nghị số KHDT.20231020.0001 (Chi tiết xem file đính kèm).


Kien nghi ve bao cao gsdt.doc

Cơ quan chức năng trả lời

1. Về quy định của pháp luật có liên quan

Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (thuộc nhóm các dự án sử dụng nguồn vốn khác) được quy định như sau:

(1) Tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị định số 29/2021/NĐ-CP):

- Khoản 2 Điều 96 quy định trách nhiệm của nhà đầu tư trong giám sát và đánh giá dự án đầu tư:

“Nhà đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn khác có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại Nghị định này;

b) Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của dự án, báo cáo của các nhà thầu liên quan đến việc quản lý thực hiện dự án;

c) Báo cáo kịp thời cơ quan quản lý xử lý các vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền;

d) Lập báo cáo giám sát và đánh giá dự án theo quy định;

đ) Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định này;

c) Chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật do báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thực hiện đầu tư trong phạm vi quản lý”.

- Khoản 8 Điều 100 quy định báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư:

“Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

c) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có)”.

- Khoản 11 Điều 100 quy định thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của nhà đầu tư:

“- Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

- Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;

- Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án”.

- Khoản 2 Điều 103 quy định: “Việc xử phạt vi phạm hành chính trong giám sát và đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư”.

(2) Tại điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình của nhà đầu tư về nội dung có liên quan trong hồ sơ theo quy định tại các điểm c và d khoản này và thời gian xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư (nếu có) không được tính vào thời gian giải quyết thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này”.

(3) Tại Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Khoản 5 Điều 4 quy định: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại Điều 70, điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 74 và khoản 2 Điều 96 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.

Trong đó, Điều 70 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định về nội dung giám sát của nhà đầu tư; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 74 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án của Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án và nội dung đánh giá kết thúc; khoản 2 Điều 96 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm của nhà đầu tư trong giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

(4) Tại Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước):

- Mẫu số 13 về Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm);

- Mẫu số 15 về Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;

- Mẫu số 16 về Báo cáo đánh giá kết thúc.

Như vậy, quy định hiện nay đã rõ ràng và đầy đủ về nội dung, thời điểm và biểu mẫu để các nhà đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn khác thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ. Đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

2. Về việc báo cáo trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

Hiện nay, Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư (tại địa chỉ https://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn) mới sử dụng cho chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác, nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản theo quy định.

Ngoài ra, đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, cần cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (tại địa chỉ https://fdi.gov.vn/) để các cơ quan quản lý nhà nước quản lý thông tin tổng hợp theo quy định.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề