Thứ hai, 00/00/2023
°

Về việc cấp bản sao điều lệ công ty và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Công ty TNHH Xây Dựng Cao Dương | 19/01/2024 | 19:00:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Theo Văn bản số 001/CV-CD

Cơ quan chức năng trả lời

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐCP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh là trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Quý Công ty liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật./.


Tra loi cong ty Cao Duong.pdf

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề