Thứ hai, 00/00/2023
°

Hướng dẫn doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Công ty TNHH HYUNDAI Việt Đại | 05/02/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp


cv cty hyundai việt đại.pdf

Cơ quan chức năng trả lời

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuyển đơn của Công ty TNHH HyunDai Việt Đại đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Quý Sở xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông tin kết quả giải quyết đén Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


930.BKHDT-DKKD.pdf

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề