Thứ hai, 00/00/2023
°

Đánh giá hợp đồng tương tự của nhà thầu

Ngọc Tân | 06/02/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Cơ quan chúng tôi đang mời thầu 01 gói thầu xây lắp trong đó yêu cầu hợp đồng như sau:

- Công trình có loại kết cấu đường láng nhựa, cấp IV, có giá trị là 7.757.522.000 đồng.

- Công trình có loại kết cấu cống thoát nước (đường ống/cống thoát nước), cấp IV, có giá trị là 7.895.376.000 đồng.

Tôi xin hỏi, trường hợp nhà thầu dự thầu kê khai có 01 hợp đồng (đạt yêu cầu về loại và cấp công trình) trong đó bao gồm cả đường láng nhựa (giá trị phần đường 10 tỷ đồng) và cống thoát nước (giá trị phần cống thoát nước 9 tỷ đồng) thì có đạt yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu hay không? Hay bắt buộc phải có đủ số lượng 01 hợp đồng đường và 01 hợp đồng cầu như yêu cầu của E-HSMT nêu trên?

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự đối với gói thầu xây lắp đối với trường hợp gói thầu bao gồm tổ hợp nhiều công trình thì thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu (trong đó có hợp đồng tương tự) thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trong đó, công trình tương tự đáp ứng yêu cầu của E-HSMT có thể cùng thuộc một hợp đồng hoặc khác hợp đồng.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề