Thứ hai, 00/00/2023
°

Áp dụng Luật Đấu thầu

Lê Anh Điệt | 06/02/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 thì việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước là thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công ty tôi là công ty A do công ty mẹ “công ty B” nắm giữ 51% vốn điều lệ, công ty mẹ do Tập đoàn kinh tế nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Vậy, công ty tôi “công ty A” có phải là công ty nhà nước hay không? Công ty tôi “công ty A” có thuộc phạm vi phải áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024?

Nếu công ty tôi “công ty A” không thuộc phạm vi phải áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 thì có thể vận dụng luật để xây dựng quy chế đầu tư, xây dựng của công ty với hình thức và quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện việc đầu tư xây dựng cho các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu và không hạn mức đối với các gói thầu. Tùy theo hình thức lựa chọn nhà thầu để áp dụng các nội dụng cho phù hợp và bảo đảm cạnh tranh trong đấu thấu. Trong quá trình xét chọn nhà thầu bộ phận xét thầu có trách nhiệm xem xét năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

Cho tôi hỏi, với các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu và không hạn mức đối với các gói thầu thì công ty tôi có vi phạm Luật Đấu thầu không? Tại sao? Hạn mức đầu tư “công ty A” công ty tôi khi đầu tư dự án bao nhiêu % vốn điều lệ thì phải áp dụng Luật Đấu thầu?

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Điều 2 khoản 2 điểm a) quy định hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Đối với câu hỏi của công dân, việc xác định doanh nghiệp có phải doanh nghiệp nhà nước hay không thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu nhưng thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh thì được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề