Thứ hai, 00/00/2023
°

Quy định của Luật Đấu thầu đối với nhà thầu là doanh nghiệp nước ngoài, chưa có giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Vũ Kim Ngân | 06/02/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Trường hợp dự án liên quan tới cung cấp hệ thống, công nghệ cảnh báo sớm thiên tai, được thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên. Chủ đầu tư là một tổ chức phi chính phủ, đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007. Nhà thầu là một doanh nghiệp nước ngoài chưa có giấy phép hoạt động hay văn phòng tại Việt Nam.

Cho tôi hỏi, trường hợp này có những yêu cầu nào với nhà thầu? Nhà thầu dạng này có thể tham gia vào những dự án có điều kiện như thế nào tại Việt Nam?

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:

Pháp luật về đấu thầu quy định về các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu theo quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013. Nhà thầu là tổ chức khi tham dự thầu phải đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013. Đấu thầu quốc tế quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo đó, Quý Công dân căn cứ vào các quy định nêu trên để xác định gói thầu có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 hay không, nhà thầu nước ngoài có được tham dự thầu hay không, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề