Thứ hai, 00/00/2023
°

Quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT về nhân sự chủ chốt tham gia gói thầu

Trần Nam | 06/02/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang tham gia dự thầu gói thầu xây lắp. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá chúng tôi được thông báo không trúng thầu do không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Với nội dung đánh giá của tổ chuyên gia như sau:

Theo HSMT yêu cầu thì nhân sự nghiệm thu thanh toán cần tham gia 01 gói thầu tương tự (chứng minh bằng quyết định bổ nhiệm hoặc thông báo (danh sách) ban chỉ huy công trường).

Đơn vị chúng tôi dự thầu với nhân sự A (kèm quyết định bổ sung ban chỉ huy công trường và 01 hợp đồng tương tự ký với đơn vị X). Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của HSMT.

Trong quá trình đánh giá bên mời thầu đi xác minh tại đơn vị X thì đơn vị X trả lời, không nhân được quyết định bổ sung ban chỉ huy công trường và nhân sự A không phải là nhân sự chủ chốt nên không thuộc quản lý của họ.

Đơn vị chúng tôi cũng đã giải trình cho bên mời thầu rằng: Nhân sự A là nhân sự bổ sung để đẩy nhanh tiến độ cho gói thầu (không phải là nhân sự chủ chốt) nên khi bổ sung không cần phải xin phép đơn vị X.

Tuy nhiên, bên mời thầu không đồng ý với giải trình của chúng tôi, đánh giá nhân sự A của chúng tôi không đạt và không cho chúng tôi thay thế nhân sự (Theo thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT thì khi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu có quyền được 01 lần thay thế nhân sự).

Tôi xin hỏi, bên mời thầu đánh giá như vậy có phù hợp hay chưa? Việc không cho chúng tôi thay thế nhân sự khác có sai với quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hay không?

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 30 khoản 1, khoản 2 và khoản 4) quy định đối với gói thầu xây lắp, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong E-HSMT cho phù hợp; yêu cầu về thiết bị chủ yếu cho phù hợp (số lượng, chủng loại, tính năng, công suất...). E-HSMT không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc đối với các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông. Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt, thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự, thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì E-HSDT bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác theo quy định tại điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với vấn đề hỏi của Quý Công dân, việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp qua mạng phải tuân thủ các quy định nêu trên.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề