Thứ hai, 00/00/2023
°

Quy định của Luật Đấu thầu về việc mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Vũ Thị Phương Linh | 06/02/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Công ty tôi là doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay công ty chúng tôi muốn mua bảo hiểm nhân thọ cho viên chức, người lao động trong công ty. Vậy xin hỏi công ty tôi có bắt buộc phải tiến hành đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu không? 

Trân trọng cảm ơn.

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:

Luật Đấu thầu năm 2013 (Điều 1 khoản 1 điểm b và điểm d) quy định phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm: (1) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; (2) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; Luật Đấu thầu năm 2013 (khoản 2 Điều 3 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư) quy định trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với nội dung hỏi của Quý Công dân, trường hợp mua bảo hiểm nhân thọ cho viên chức, người lao động trong công ty thuộc dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Trường hợp mua bảo hiểm nhân thọ cho viên chức, người lao động trong công ty là gói thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư) theo quy định nêu trên.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề