Thứ hai, 00/00/2023
°
Tỷ lệ giải ngân của cả nước: 9,7% (tính trên các cơ quan đã báo cáo). Có 29/126 cơ quan đã báo cáo trên https://dautucong.mpi.gov.vn
Top 10 cơ quan có tỷ lệ giải ngân cao
STT Tên đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%)
Top 10 cơ quan có tỷ lệ giải ngân thấp
STT Tên đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%)
  • Số liệu giải ngân theo báo cáo của các Bộ, ngành trung ương và địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Nguồn vốn tính tỷ lệ giải ngân là nguồn đầu tư công (bao gồm NSTW, TPCP, ODA, NSĐP, nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước)