Thứ hai, 00/00/2023
°

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2023

 • Tổng số DN thành lập mới: 103.658
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 11.787
 • Tổng số vốn đăng ký: 969.618 tỷ đồng
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 45.742
 • Tổng số lao động đăng ký: 668.804
<< Năm trước
 • Số DN thành lập mới: 10.843

 • Số vốn đăng ký: 99.104 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 68.583

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.038

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 15.067

Xem chi tiết

 • Số DN thành lập mới: 8.841

 • Số vốn đăng ký: 65.562 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 51.059

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.167

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.927

Xem chi tiết

 • Số DN thành lập mới: 14.221

 • Số vốn đăng ký: 145.665 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 92.645

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.412

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 6.286

Xem chi tiết

 • Số DN thành lập mới: 15.967

 • Số vốn đăng ký: 154.639 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 119.089

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.509

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 9.610

Xem chi tiết

 • Số DN thành lập mới: 12.098

 • Số vốn đăng ký: 103.741 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 74.607

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.223

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 5.952

Xem chi tiết

 • Số DN thành lập mới: 13.904

 • Số vốn đăng ký: 138.746 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 103.887

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.482

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 7.098

Xem chi tiết

 • Số DN thành lập mới: 13.737

 • Số vốn đăng ký: 126.863 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 78.992

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.581

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 7.024

Xem chi tiết

 • Số DN thành lập mới: 14.047

 • Số vốn đăng ký: 135.298 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 79.942

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.375

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 6.259

Xem chi tiết

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết