Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Quốc phòng, an ninh

Quyết định số 866/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư