Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Công văn số 7560/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư