Đăng tải danh sách 04 cá nhân đề nghị khen thưởng cống hiến năm 2023

Nội dung chi tiết xem file đình kèm./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư