Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư