Bản tin nội bộ về kinh tế - đầu tư và xã hội số 341+342

Bản tin nội bộ về kinh tế - đầu tư và xã hội số 341+342 (tuần từ 05/02 - 18/02/2024).

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./

Bộ Kế hoạch và Đầu tư