INFOGRAPHIC: Chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

(MPI) - Theo Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh” được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 09/4/2024.

Thục Anh