Hội nghị Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Minh Trang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư