Báo cáo 03 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Công văn số 4110/LĐTBXH-PC ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư