Thứ hai, 00/00/2023
°

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2023

 • Tổng vốn thực hiện: 13.100 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • Đăng ký cấp mới: 8.872,22 triệu USD

  Đăng ký tăng thêm: 4.532,07 triệu USD

  Góp vốn, mua cổ phần: 4.741,95 triệu USD

 • Tổng nhập khẩu: 133.675 triệu USD
 • Tổng xuất khẩu
 • Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 165.688 triệu USD

  Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 164.377 triệu USD

 • Tổng số dự án
 • Tổng dự án cấp mới: 1.924 dự án

  Tổng dự án tăng thêm: 830 lượt dự án

  Góp vốn mua cổ phần: 2.268 dự án

<< Năm trước
 • Vốn thực hiện:1.350 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.204,92 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 306,29 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 174,14 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 153 dự án

  - Tăng vốn: 89 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 204 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.239 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  19.100 triệu USD

 • Xuất khẩu:16.300 triệu USD

Xem chi tiết

 • Vốn thực hiện:1.200 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 559,23 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 229,06 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 623,73 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 108 dự án

  - Tăng vốn: 44 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 236 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.185 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  18.970 triệu USD

 • Xuất khẩu:16.730 triệu USD

Xem chi tiết

 • Vốn thực hiện:1.774 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.259,01 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 672,82 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 417,74 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 261 dự án

  - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 263 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.486 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.273 triệu USD

 • Xuất khẩu:17.439 triệu USD

Xem chi tiết

 • Vốn thực hiện:1.526 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.082,60 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 451,22 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.897,67 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 228 dự án

  - Tăng vốn: 152 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 341 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.276 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.214 triệu USD

 • Xuất khẩu:16.631 triệu USD

Xem chi tiết

 • Vốn thực hiện:1.800 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.155,63 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 620,27 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 201,99 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 212 dự án

  - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 234 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.742 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.546 triệu USD

 • Xuất khẩu:18.716 triệu USD

Xem chi tiết

 • Vốn thực hiện:2.371 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.230,75 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 646,32 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 698,91 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 331 dự án

  - Tăng vốn: 147 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 316 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  17.512 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  17.405 triệu USD

 • Xuất khẩu:13.711 triệu USD

Xem chi tiết

 • Vốn thực hiện:1.559 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.442,98 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.233,56 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 129,95 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 334 dự án

  - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 258 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  23.389 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  23.158 triệu USD

 • Xuất khẩu:17.589 triệu USD

Xem chi tiết

 • Vốn thực hiện:1.520 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 937,12 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 372,52 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 597,83 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 297 dự án

  - Tăng vốn: 94 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 416 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.859 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.711 triệu USD

 • Xuất khẩu:16.559 triệu USD

Xem chi tiết

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết