Thứ hai, 00/00/2023
°

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2024

 • Tổng vốn thực hiện: 4.630 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 4.774,01 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 934,60 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 466,17 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 55.533 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 67.850 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 67.244 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 644 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 248 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 604 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.480 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 2.011,12 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 235,41 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 116,48 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 190 dự án

  - Tăng vốn: 75 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 174 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.824 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  24.700 triệu USD

 • Nhập khẩu:21.300 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:1.320 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.584,82 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 206,69 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 138,95 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 215 dự án

  - Tăng vốn: 84 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 193 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.049 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  23.870 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.651 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.830 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.178,07 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 492,50 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 210,74 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 239 dự án

  - Tăng vốn: 89 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 237 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  18.977 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  18.674 triệu USD

 • Nhập khẩu:15.582 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết