Thứ hai, 00/00/2023
°

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2024

 • Tổng vốn thực hiện: 10.842 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 9.536,75 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 3.950,35 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.698,11 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 114.110 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 136.733 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 135.733 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.538 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 592 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 1.420 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.480 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 2.011,12 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 235,41 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 116,48 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 190 dự án

  - Tăng vốn: 75 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 174 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.824 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  24.700 triệu USD

 • Nhập khẩu:21.300 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:1.320 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.584,82 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 206,69 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 138,95 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 215 dự án

  - Tăng vốn: 84 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 193 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  24.049 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  23.870 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.651 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.830 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.178,07 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 492,50 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 210,74 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 239 dự án

  - Tăng vốn: 89 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 237 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  18.977 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  18.674 triệu USD

 • Nhập khẩu:15.582 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.650 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 2.336,20 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 300,03 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 463,40 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 322 dự án

  - Tăng vốn: 97 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 298 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  22.165,79 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.823,24 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.593,16 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.970 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 826,03 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 847,72 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 123,69 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 261 dự án

  - Tăng vốn: 95 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 256 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  22.866,21 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  22.762,76 triệu USD

 • Nhập khẩu:19.182,84 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:2.592 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.600,51 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.868,01 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 644,86 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 311 dự án

  - Tăng vốn: 152 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 262 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  23.851 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  23.903 triệu USD

 • Nhập khẩu:20.801 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết