Thứ hai, 00/00/2023
°
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI Năm
Chỉ số sản xuất công nghiệp -8
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu -25
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +20
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +3,2
Chỉ số giá tiêu dùng +4,89
Lạm phát cơ bản +5,21

Xem chi tiết

Chỉ số sản xuất công nghiệp +3,6
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu +1,8
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +13,2
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +36,9
Chỉ số giá tiêu dùng +4,31
Lạm phát cơ bản +4,96

Xem chi tiết

Chỉ số sản xuất công nghiệp -2,6
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu -13
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +13,4
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +17,5
Chỉ số giá tiêu dùng +3,35
Lạm phát cơ bản +4,88

Xem chi tiết

Chỉ số sản xuất công nghiệp +0,5
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu -18,8
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +11,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +16,4
Chỉ số giá tiêu dùng +2,81
Lạm phát cơ bản +4,56

Xem chi tiết

Chỉ số sản xuất công nghiệp +0,1
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu -12,3
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng -11,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +18
Chỉ số giá tiêu dùng -2,43
Lạm phát cơ bản +4,54

Xem chi tiết

Chỉ số sản xuất công nghiệp -2,8
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu -14,1
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +6,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +25,3
Chỉ số giá tiêu dùng +2
Lạm phát cơ bản +4,33

Xem chi tiết

Chỉ số sản xuất công nghiệp +3,7
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu -6,7
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng -7,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +28,4
Chỉ số giá tiêu dùng +2,06
Lạm phát cơ bản +4,11

Xem chi tiết

Chỉ số sản xuất công nghiệp +2,6
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu -7,9
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +7,6
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +29,1
Chỉ số giá tiêu dùng +2,96
Lạm phát cơ bản +4,02

Xem chi tiết

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu