Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu trực thuộc Cục Quản lý đấu thầu

Ngày 31/12/2014 - 10:24:00 | 603 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 880/QĐ-BKH ngày 25/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1: Báo Đấu thầu là cơ quan báo chí của Bộ Kế hoach và Đầu tư trực thuộc Cục Quản lý đấu thầu, thực hiện chức năng công khai, minh bạch các thông tin về đấu thầu; tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, về các hoạt động đấu thầu trên cả nước theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan

Báo Đấu thầu là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ kinh phí Nhà nước để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có con dấu và tài khoản riêng, được hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2: Báo Đấu thầu có các nhiệm vụ sau đây:

1. Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu;

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

3. Thông tin về thực tiễn hoạt động đấu thầu trên cả nước;

4. Thông tin về các hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội;

5. Thông tin về hoạt động đấu tranh chống vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

6. Thông tin về kinh tế thế giới; chính sách, pháp luật và kinh nghiệm quản lý kinh tế - xã hội của nước ngoài;

7. Cung cấp các dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Báo Đấu thầu và tài chính tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu:

1. Văn phòng;

2. Phòng Biên tập – Phóng viên;

3. Phòng Tổng hợp thông tin đấu thầu;

4. Phòng Kinh doanh quảng cáo;

5. Phòng Kinh doanh phát hành;

6. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.

Điều 4. Lãnh đạo Báo Đấu thầu:

1. Báo Đấu thầu có Tổng Biên tập và một số Phó Tổng Biên tập.

2. Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Tổng Biên tập Báo Đấu thầu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Báo Đấu thầu; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Báo Đấu thầu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tổng Biên tập Báo Đấu thầu chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo Đấu thầu. Các Phó Tổng Biên tập Báo Đấu thầu chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập Báo Đấu thầu và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Tổng Biên tập Báo Đấu thầu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc
(đã ký)

 


Quyet_dinh_880.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác