Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự toán NS đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 2024 1208/QĐ-BKHĐT 24/05/2024
2 Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý I năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2024 2763/BKHĐT-VP 12/04/2024
3 Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý IV và năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2024 1125/BKHĐT-VP 19/02/2024

Xem tiếp

Tình hình thực hiện dự toán NSNN trong năm

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 8607/BKHĐT-VP 17/10/2023
2 Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý II và 6 tháng năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 5472/BKHĐT-VP 12/07/2023
3 Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 2721/BKHĐT-VP 10/04/2023

Xem tiếp

Quyết toán NS đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2024 92/QĐ-BKHĐT 15/01/2024
2 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 29/QĐ-BKHĐT 18/01/2023
3 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 2022 367/QĐ-BKHĐT 24/03/2022

Xem tiếp