Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự toán NS đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Dự toán NSNN năm 2022 được chuyển sang năm 2023) 2023 1416/QĐ-BKHĐT 16/08/2023
2 Quyết định về việc điều chỉnh, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 1077/QĐ-BKHĐT 14/06/2023
3 Quyết định về việc điều chỉnh, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 473/QĐ-BKHĐT 31/03/2023

Xem tiếp

Tình hình thực hiện dự toán NSNN trong năm

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý II và 6 tháng năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 5472/BKHĐT-VP 12/07/2023
2 Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 2721/BKHĐT-VP 10/04/2023
3 Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý IV và năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2022 858/BKHĐT-VP 10/02/2023

Xem tiếp

Quyết toán NS đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 29/QĐ-BKHĐT 18/01/2023
2 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 2022 367/QĐ-BKHĐT 24/03/2022
3 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 2021 691/QĐ-BKHĐT 28/05/2021

Xem tiếp