Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu

Ngày 08/10/2018 - 16:00:00 | 591 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 1483/QĐ-BKHĐT ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu thực hiện chức năng hỗ trợ hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ phù hợp với quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu phù hợp với yêu cầu của hệ thống pháp luật đấu thầu trong nước và quốc tế; tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

2. Chủ trì hoặc liên kết với cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu và lĩnh vực khác liên quan đến đấu thầu phù hợp với quy định cùa pháp luật; tổ chức lớp bồi dưỡng giảng viên đấu thầu.

3. Cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ, chứng nhận cho học viên đã hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu tổ chức theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì thực hiện công tác hậu cần phục vụ tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và quản lý thông tin dữ liệu cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Cung cấp dịch vụ tư vấn về: đấu thầu, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và dịch vụ khác có liên quan đến đấu thầu theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

6. Tổ chức quản lý bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Cục Quản lý đấu thầu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a, Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng và Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và trình Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu quyết định:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu;

- Chủ trương sắp xếp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu.

c,  Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu chịu trách nhiệm:

- Tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế nội bộ khác của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quyết định số lượng và ký hợp đồng tuyển dụng lao động của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo, phân công công việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, chất lượng.

- Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu.

d. Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu gồm:

a, Phòng Hành chính, quản trị;

b, Phòng Đào tạo đấu thầu;

c, Phòng Hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng

 

 

 

 

 


1483.QD.BKHDT.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác