Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 27/09/2020 - 09:28:00 | 4120 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ III NĂM 2020

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Bộ

1.1. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN” năm 2019 và năm 2020 của Bộ.

1.2. Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN

Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Thanh tra Bộ chủ trì lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 01/02/2013) đến nay của Bộ; Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ lấy ý kiến của Đảng ủy cơ quan đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác PCTN từ lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay của Bộ.

Gửi Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN Báo cáo Báo cáo tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 1064-CV/BCSĐ-TTr ngày 31/8/2020).

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản: số 1748/VPCP-V.I ngày 01/7/2020 và số 1816/VPCP-V.I ngày 07/7/2020), Bộ đã gửi Ban Nội chính Trung ương Báo cáo số 468/BKHĐT-PC ngày 20/7/2020 về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

- Xây dựng báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1152/TTCP-C.IV ngày 15/7/2020 (Báo cáo số 5395/BKHĐT-TTr ngày 18/8/2020).

- Cho ý kiến (ý kiến thành viên Chính phủ) đối với Dự thảo Báo cáo công tác PCTN năm 2020 theo yêu cầu tại văn bản số 301/PLYK/2202 ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án “Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng” theo yêu đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại văn bản số 1248/MTTQVN-BTT ngày 14/8/2020 (Văn bản số 5844/BKHĐT-TTr ngày 07/9/2020).

1.3. Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và đưa ra danh mục những quy định pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bộ và các đơn vị thuộc Bộ thường xuyên rà soát các quy định pháp luật nhằm hạn chế các sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng. Trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN số 36 /2018/QH14 (văn bản số 2319/KH-BKHĐT ngày 10/4/2019) Bộ đã yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm thực hiện rà soát các quy định pháp luật:

- Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong Bộ và các đơn vị trong Bộ như: quy định về tài chính, quy định về quản lý cán bộ, quản lý tài sản.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật PCTN.

1.4. Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Tiếp tục đăng tải các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, các bài viết liên quan đến công tác PCTN trên Trang thông điện tử của Bộ, một số đơn vị thuộc Bộ.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

- Tiếp tục thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quy chế làm việc của Bộ nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quy trình xử lý công việc của Bộ; Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ; tham gia các cuộc họp báo hàng tháng do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức để kịp thời thông báo và cung cấp những thông tin chính thức liên quan đến những vấn đề xã hội và nhân dân quan tâm.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2011-2020”.

- Công khai các Chương trình công tác của Bộ và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, chỉ số thống kê, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các kết quả thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN... trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Bộ.

- Công khai ngân sách nhà nước trong các đơn vị nhằm phát huy dân chủ và mở rộng công khai, minh bạch trong chi ngân sách và sử dụng tài sản công.

- Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ ở các vị trí dễ xảy ra nguy cơ tham nhũng.

2.2. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích

Trong Quý III, không có trường hợp nào được báo cáo, giám sát hay tạm đình chỉ vì có xung đột lợi ích.

2.3. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

a) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan Bộ:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định. Quá trình xây dựng Quy chế thực hiện đúng quy định, lấy ý kiến rộng rãi và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đồng thời, các đơn vị dự toán cấp II, cấp III tiếp tục rà soát để sửa đổi, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản của mình đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-BKHĐT ngày 27/7/2018 của Bộ về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại Bộ và các quy định liên quan khác của Bộ Tài chính.

- Các đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án quán triệt các dự án thực hiện đúng các quy định về PCTN, đặc biệt là quy định về việc thanh toán các khoản thu, chi của dự án qua hệ thống tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của Luật PCTN số 36/2018/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Định kỳ báo cáo công khai tình hình quản lý, thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý nhà nước của Bộ:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ đã rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng các thể chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê nhằm ngăn ngừa và hạn chế tham nhũng, lãng phí theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ.

Trong Quý III năm 2020, Bộ đã xây dựng và trình ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật: 01 Nghị định, 01 Thông tư.

Ngoài ra, Bộ còn phối hợp, tham gia góp ý nhiều dự án luật và các văn bản pháp luật khác.

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2020 nhằm thường xuyên, liên tục theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thi hành đúng pháp luật hoặc kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật.

2.4. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Trong Quý III năm 2020, chưa phát hiện trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

2.5. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện nghiêm túc quy định, chỉ đạo về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nâng cao tinh thần làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019 - 2025 (Quyết định 1135/QĐ-BKHĐT ngày 30/7/2019).

- Trong giai đoạn báo cáo, không có trường hợp nào bị phát hiện và xử lý vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

2.6. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Trong quý III năm 2020, Bộ đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 17 trường hợp đối với lãnh đạo cấp vụ và công chức, viên chức thuộc Bộ (trong đó: 9 công chức, 8 viên chức).

2.7. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

2.8. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong Quý III năm 2020, Bộ không xem xét, xử lý trách nhiệm trường hợp nào.

2.9. Việc thực hiện cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thanh toán không dùng tiền mặt

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Bộ nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị trong Bộ, đồng thời để ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Rà soát và phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

- Ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ (Quyết định số 1164/QĐ-BKHĐT ngày 6/8/2019).

- Ban hành Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ.

- Tiếp tục rà soát danh mục và nội dung các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 của Bộ.

- Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý NSNN của Bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai công tác đấu thầu qua mạng, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống đấu thầu, xây dựng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên cơ sở tính chất gói thầu, đẩy mạnh việc xây dựng và vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể theo mô hình đối tác công tư (PPP).

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch giao vốn đầu tư công, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (theo Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017, Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017).

- Bộ tiếp tục thực hiện việc thanh toán, trả lương và các khoản thu nhập mang tính chất thường xuyên qua tài khoản theo đúng quy định.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ:

Trong Quý III năm 2020, Thanh tra Bộ đã triển khai 01 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; quản lý, sử dụng công chức và ký kết thực hiện hợp đồng lao động; công tác thi đua khen thưởng; việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình (Quyết định số 1124/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020), Đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra tại cơ sở và đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kết quả thanh tra.

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra:

Trong Quý III năm 2020, Thanh tra Bộ đã triển khai 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2019; việc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015-2019 tại tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1156/QĐ-BKHĐT ngày...). Đoàn thanh tra đang triển khai tại cơ sở.

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: không có;

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của Bộ: không có;

đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: không có.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Trong Quý III năm 2020, Thanh tra Bộ đã lồng ghép vào 01 cuộc thanh tra hành chính tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình để thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị này. Đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra tại cơ sở và đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kết quả thanh tra.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua các hoạt động của mình (như: các buổi nói chuyện chuyên đề, học tập chính trị, các cuộc phát động, các cuộc thi...) tiếp tục tuyên truyền, phổ biến công tác PCTN của đơn vị.

- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp; đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với các Tổ chức quốc tế, tăng cường công tác hậu kiểm các chương trình, dự án ODA, NGO để hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng phát sinh.

- Trong quý III năm 2020, Bộ đang phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Nhật Bản xây dựng Dự thảo “Biện pháp mới phòng, chống tiêu cực trong các dự án ODA Nhật Bản – Việt Nam“ và dự thảo này dự kiến công bố trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong năm 2020. Qua đó, nhằm đẩy mạnh công tác PCTN đối với các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian tới.

b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

Việc triển khai, phối hợp thực hiện của các tổ chức, cơ quan báo chí, ngôn luận và đoàn thể khác trong PCTN thời gian vừa qua đã góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chế; các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sự chuyển biến trong công tác PCTN của Bộ.

6. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước: không có.

7. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

- Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, các chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Tiếp tục hoàn thiện các thể chế về quản lý kinh tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, như xây dựng và trình Chính phủ trình Quốc Hội thông qua Luật Đấu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); ....

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Ban, Ngành thực hiện tốt công tác giám định, định giá tài sản; thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được giao thực hiện.

- Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như: Đầu tư công. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Bộ

1.1. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

- Quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về PCTN thông qua các buổi giao ban của Bộ, các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức: đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn. Đặc biệt chú trọng triển khai sâu rộng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân đảm nhiệm những vị trí chủ chốt, trực tiếp làm việc ở các vị trí có nguy cơ tham nhũng, như: Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh Thổ, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ.

- Cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ trong các Chương trình, kế hoạch công tác về PCTN.

- Sao gửi tài liệu đến các đơn vị để tổ chức phổ biến, quán triệt.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phổ biến cho cán bộ công chức của Bộ và đăng tải trên các báo, các website của các đơn vị và của Bộ.

- Các Báo, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các chuyên mục giới thiệu, phổ biến Luật và các văn bản thi hành về PCTN, lồng ghép các chủ đề, bài viết có liên quan đến lĩnh vực PCTN; mở riêng chuyên mục về PCTN, đưa nhiều tin, bài về việc triển khai, tìm hiểu về Luật PCTN số 36/2018/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện Kế “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN” năm 2019 và năm 2020 của Bộ.

1.2.  Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN

- Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban nội chính Trung ương và nhiệm vụ của Bộ trong năm 2020, Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động PCTN năm 2020 của Bộ (Kế hoạch số 1515/KH-BKHĐT ngày 10/3/2020);

Các đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ của Bộ cũng xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động PCTN của đơn vị.

- Thực hiện quy định của Luật PCTN và các chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tặng quà và nhận quà tặng dịp tết Nguyên đán, Bộ đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định này (Văn bản số 08/BKHĐT-VP ngày 03/01/2020).

- Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Bộ đã ban hành văn bản triển khai tới các đơn vị thuộc Bộ.

- Xây dựng văn bản triển khai và hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn các các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Xây dựng báo cáo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ.

- Xây dựng kế hoạch và xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị gửi Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW; Thực hiện sơ kết và xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Bộ.

- Thực hiện văn bản số 5279-CV/BNCTW ngày 21/4/2020 của Ban Nội chính Trung ương và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban chỉ đạo Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) về Tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 01/02/2013) đến nay, Bộ đã ban hành Kế hoạch số 908-KH/BCSĐ-TTr ngày 08/6/2020 của Bộ về việc triển khai Tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (năm 2013) đến nay tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Thanh tra Bộ chủ trì lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 01/02/2013) đến nay của Bộ; Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ lấy ý kiến của Đảng ủy cơ quan đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác PCTN từ lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay của Bộ.

Gửi Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN Báo cáo Báo cáo tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 1064-CV/BCSĐ-TTr ngày 31/8/2020).

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chinh phủ (tại văn bản: số 1748/VPCP-V.I ngày 01/7/2020 và số 1816/VPCP-V.I ngày 07/7/2020), Bộ đã gửi Ban Nội chính Trung ương Báo cáo số 468/BKHĐT-PC ngày 20/7/2020 về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

- Xây dựng báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1152/TTCP-C.IV ngày 15/7/2020 (Báo cáo số 5395/BKHĐT-TTr ngày 18/8/2020).

- Cho ý kiến (ý kiến thành viên Chính phủ) đối với Dự thảo Báo cáo công tác PCTN năm 2020 theo yêu cầu tại văn bản số 301/PLYK/2202 ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án “Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng” theo yêu đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại văn bản số 1248/MTTQVN-BTT ngày 14/8/2020 (Văn bản số 5844/BKHĐT-TTr ngày 07/9/2020).

1.3. Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và đưa ra danh mục những quy định pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  Bộ và các đơn vị thuộc Bộ thường xuyên rà soát các quy định pháp luật nhằm hạn chế các sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng. Trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN số 36 /2018/QH14 (văn bản số 2319/KH-BKHĐT ngày 10/4/2019) Bộ đã yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm thực hiện rà soát các quy định pháp luật:

  - Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong Bộ và các đơn vị trong Bộ như: quy định về tài chính, quy định về quản lý cán bộ, quản lý tài sản.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật PCTN.

1.4. Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

- Thanh tra Bộ với vai trò là cơ quan thường trực của Bộ về PCTN và là cơ quan đầu mối tham mưu giúp việc Ban cán sự đảng về công tác PCTN thường xuyên đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn các đơn vị trong Bộ triển khai việc tuyên truyền và thực hiện các quy định về PCTN.

- Các đơn vị, cơ sở đào tạo, giảng dạy thuộc Bộ và trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

- Tiếp tục thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quy chế làm việc của Bộ nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quy trình xử lý công việc của Bộ; Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ; tham gia các cuộc họp báo hàng tháng do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức để kịp thời thông báo và cung cấp những thông tin chính thức liên quan đến những vấn đề xã hội và nhân dân quan tâm.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2011-2020”.

- Công khai các Chương trình công tác của Bộ và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, chỉ số thống kê, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các kết quả thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN... trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Bộ.

- Công khai ngân sách nhà nước trong các đơn vị nhằm phát huy dân chủ và mở rộng công khai, minh bạch trong chi ngân sách và sử dụng tài sản công;

- Xây dựng và ban hành Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ ở các vị trí dễ xảy ra nguy cơ tham nhũng.

2.2. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích

Trong 9 tháng đầu năm 2020, không có trường hợp nào được báo cáo, giám sát hay tạm đình chỉ vì có xung đột lợi ích.

2.3. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

a) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan Bộ:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định. Quá trình xây dựng Quy chế thực hiện đúng quy định, lấy ý kiến rộng rãi và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đồng thời, các đơn vị dự toán cấp II, cấp III tiếp tục rà soát để sửa đổi, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản của mình đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-BKHĐT ngày 27/7/2018 của Bộ về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại Bộ và các quy định liên quan khác của Bộ Tài chính.

- Các đơn vị sự nghiệp đã được giao quyền tự chủ thực hiện xây dựng, rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế ở đơn vị.

- Các đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án quán triệt các dự án thực hiện đúng các quy định về PCTN, đặc biệt là quy định về việc thanh toán các khoản thu, chi của dự án qua hệ thống tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của Luật PCTN số 36/2018/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Định kỳ báo cáo công khai tình hình quản lý, thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ.

* Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý nhà nước của Bộ:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ đã rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng các thể chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê nhằm ngăn ngừa và hạn chế tham nhũng, lãng phí theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ.

- Tham mưu cho Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế nhằm phục hồi phát triển, sản xuất kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội; cân đối lớn nền kinh tế đảm bảo sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước trong những tháng đầu năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ đã xây dựng và trình ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật: 03 Luật, 08 Nghị định, 04 Thông tư.

Ngoài ra, Bộ còn phối hợp, tham gia góp ý nhiều dự án luật và các văn bản pháp luật khác.

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2020 nhằm thường xuyên, liên tục theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thi hành đúng pháp luật hoặc kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật.

2.4. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Thực hiện văn bản số 80/TTCP-C.IV ngày 14/01/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà và nhận quà tặng, Bộ đã có Báo cáo số 656/BKHĐT-TTr ngày 06/02/2020 về việc thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà, nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gửi Thanh tra Chính phủ.

Trong 9 tháng đầu năm 2020 và đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, chưa phát hiện trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

2.5. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

- Các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định và tinh thần chỉ đạo của Chị thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước và Thông báo số 68/TB-BKHĐT ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương ngày 21/01/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, văn bản số 198/BKHĐT-VP ngày 22/4/2019 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

- Bộ đã tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 06/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Ngày 01/6/2020, Bộ triển khai phát động phong trào Xanh - Sạch - Đẹp công sở tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, văn minh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019 - 2025 (Quyết định 1135/QĐ-BKHĐT ngày 30/7/2019).

- Trong 9 tháng đầu năm 2020, không có trường hợp nào bị phát hiện và xử lý vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

2.6. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

- Bộ đang nghiên cứu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng.

- Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ đã thực hiện luân chuyển vị trí công tác đối với 29 trường hợp lãnh đạo cấp vụ và công chức, viên chức thuộc Bộ (trong đó: 21 công chức, 08 viên chức).

2.7. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Thực hiện văn bản số 1870/TTCP-IV ngày 21/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019, Bộ đã triển khai nội dung văn bản này tới các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chức năng quản lý việc kê khai, tài sản thu nhập.

2.8. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ không xem xét, xử lý trách nhiệm trường hợp nào.

2.9. Việc thực hiện cải cách hành chính

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Bộ nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị trong Bộ, đồng thời để ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Quyết định số 2055/QĐ-BKHĐT ngày 25/12/2019).

- Rà soát và phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

- Ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ (Quyết định số 1164/QĐ-BKHĐT ngày 6/8/2019).

- Ban hành Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ.

- Để tiếp tục kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ, Bộ đã sửa đổi, bổ sung một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 299/QĐ-BKHĐT ngày 05/3/2020);

- Triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 của Bộ; Rà soát danh mục và nội dung các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ (Đề án 896), Quyết định số 54/QĐ-BKHĐTngày 17/01/2018 của Bộ về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP.

- Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

2.10. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thanh toán không dùng tiền mặt

- Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện về việc chỉ gửi bản điện tử, không gửi văn bản giấy tới tất cả các đơn vị thuộc Bộ (Công văn số 48/VP-VPLT ngày 13/01/2020);

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai công tác đấu thầu qua mạng, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống đấu thầu, xây dựng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên cơ sở tính chất gói thầu, đẩy mạnh việc xây dựng và vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể theo mô hình đối tác công tư (PPP);

- Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý NSNN của Bộ;

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo, điều hành công việc qua mạng thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký điện tử;

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch giao vốn đầu tư công, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (theo Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017, Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017).

- Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý NSNN của Bộ;

- Thực hiện văn bản số 119/TB-VPVP ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ đã có văn bản chỉ đạo việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt yêu cầu các đơn vị đang trực tiếp triển khai các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (văn bản số 224/BKHĐT-VP ngày 31/3/2020).

- Bộ tiếp tục thực hiện việc thanh toán, trả lương và các khoản thu nhập mang tính chất thường xuyên qua tài khoản theo đúng quy định.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ:

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ đã triển khai 01 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; quản lý, sử dụng công chức và ký kết thực hiện hợp đồng lao động; công tác thi đua khen thưởng; việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình (Quyết định số 1124/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020), Đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra tại cơ sở và đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kết quả thanh tra.

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra:

Trong Quý III năm 2020, Thanh tra Bộ đã triển khai 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2019; việc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015-2019 tại tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1156/QĐ-BKHĐT ngày...). Đoàn thanh tra đang triển khai tại cơ sở.

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: không có;

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của Bộ: không có;

đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: không có.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ đã lồng ghép vào 01 cuộc thanh tra hành chính tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình để thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị này. Đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra tại cơ sở và đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kết quả thanh tra.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua các hoạt động của mình (như: các buổi nói chuyện chuyên đề, học tập chính trị, các cuộc phát động, các cuộc thi...) tiếp tục tuyên truyền, phổ biến công tác PCTN của đơn vị;

- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp; đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với các Tổ chức quốc tế, tăng cường công tác hậu kiểm các chương trình, dự án ODA, NGO để hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng phát sinh.

- Ngày 12/6/2020, Thanh tra Bộ phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ tổ chức Tọa đàm xây dựng Đề án: ”Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp”.

- Bộ đang phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Nhật Bản xây dựng Dự thảo “Biện pháp mới phòng, chống tiêu cực trong các dự án ODA Nhật Bản – Việt Nam“ và dự thảo này dự kiến công bố trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong năm 2020. Qua đó, nhằm đẩy mạnh công tác PCTN đối với các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian tới.

b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

Việc triển khai, phối hợp thực hiện của các tổ chức, cơ quan báo chí, ngôn luận và đoàn thể khác trong PCTN thời gian vừa qua đã góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chế; các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sự chuyển biến trong công tác PCTN của Bộ.

6. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước: không có.

7. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

- Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, các chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Tiếp tục hoàn thiện các thể chế về quản lý kinh tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, như xây dựng và trình Chính phủ trình Quốc Hội thông qua Luật Đấu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); ....

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Ban, Ngành thực hiện tốt công tác giám định, định giá tài sản; thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được giao thực hiện.

- Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như: Đầu tư công. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác PCTN năm 2019, Bộ đã nghiên cứu, rà soát và đưa vào Kế hoạch PCTN năm 2020 của Bộ, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và sao gửi Đảng uỷ cơ quan Bộ Báo cáo ngày 05/02/2020 của Thành viên Ban Chỉ đạo - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN để nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

Với đặc điểm là Bộ tổng hợp, xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính vĩ mô, định hướng, bên cạnh đó, do đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tổ chức đoàn thể nên trong 6 tháng đầu năm 2020 chưa phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ; ý thức của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác PCTN được nâng cao.

- Trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng có thể xảy ra như: đầu tư, đầu tư công, đấu thầu, quy hoạch, Bộ đã tích cực hoàn thiện và xây dựng hành lang pháp lý nhằm hạn chế những tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Trong giai đoạn tiếp theo, công tác này cần được chú trọng hơn nữa nhằm giảm thiểu đáng kể nguy cơ tham nhũng có thể xảy ra.

2. Đánh giá công tác PCTN

Công tác PCTN đã được quán triệt đến toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ và đến từng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Thanh tra Bộ với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo PCTN của Bộ đã tích cực tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

3. Dự báo tình hình tham nhũng

Trong thời gian tiếp theo, những văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ như: đấu thầu, doanh nghiệp, đầu tư, đầu tư công, quy hoạch tiếp tục được thực thi rộng rãi đòi hỏi Bộ phải tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhằm đưa những quy định trên vào thực tiễn và kịp thời ghi nhận những thiếu sót, bất cập trong chính sách để có hướng điều chỉnh phù hợp trong những giai đoạn tiếp theo. Theo đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình đòi hỏi Thanh tra Bộ cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đực giao, đóng góp tính cực để phòng, ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và ngay trong nội bộ cơ quan.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X); Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII); Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhằm “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”; các Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính TW, Chính phủ về công tác PCTN; Nghị quyết Trung ương 18 về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (Khóa XII) liên quan đến công tác PCTN; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật PCTN số 36/2018/QH14 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, theo đúng Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến hành rà soát, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật PCTN số 36/2018/QH14 và tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế, bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về PCTN đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, giai đoạn II của Chiến lược quốc gia về PCTN, Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng…

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về PCTN, lãng phí trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt nhiệm vụ về PCTN theo quy định của pháp luật.

5. Triển khai thực hiện các chương trình công tác của Bộ; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và Kế hoạch hành động PCTN của Bộ năm 2019; thực hiện các nhiệm vụ được đưa ra trong chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của BCĐ Trung ương về PCTN, chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Nội chính Trung ương và kiến nghị của Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN năm 2019 của Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của về việc thực hiện nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

7. Xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm và đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Cập nhật và tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ biết và thực hiện. Tổ chức tập huấn về công tác PCTN, minh bạch tài sản, thu nhập theo Kế hoạch đã đề ra.

9. Khuyến khích các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, của các cá nhân, tổ chức trong thực thi công vụ nhằm kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng ngay tại cơ sở;

10. Tăng cường hơn nữa hoạt động của bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách về thanh tra, giám sát, phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

11. Cần tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và có chế độ đãi ngộ phù hợp cho các cán bộ làm công tác PCTN, các cán bộ trực tiếp tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát huy tối đa năng lực và trách nhiệm, góp phần đẩy mạnh hiệu quả, chất lượng của công tác PCTN, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng;

12. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tham mưu cho cấp uỷ trong công tác PCTN: để việc thực hiện được hiệu quả và có tính lan toả cao; lực lượng cán bộ tham mưu cho cấp uỷ trong công tác PCTN phải đủ về số lượng, chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, chính trị;

Hiện nay, tại Bộ, đội ngũ cán bộ, công chức đảm nhiệm công tác phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế, chủ yếu kiêm nhiệm;

13. Đẩy mạnh khuyến khích các tổ chức đoàn thể như Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp để đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước về PCTN./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác