Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Ngày 20/01/2020 - 13:39:00 | 1136 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 106/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2019.

2. Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Innovation Center (viết tắt là NIC).

3. Trung tâm có trụ sở tại Hà Nội, cơ sở hoạt động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại.

4. Trung tâm có chức năng hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trường trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận các nguồn lực trong các lĩnh vực: tài chính, khoa học công nghệ, đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường, không gian làm việc và các lĩnh vực khác cần thiết cho hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ chuyên đề trong các ngành ưu tiên.

2. Hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bao gồm nhận diện, kết nối, hỗ trợ, tổng hợp nguồn lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn và cố vấn khởi nghiệp, tăng tốc khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp, không gian làm việc chung, nghiên cứu và triển khai, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phòng thí nghiệm, hệ thống tính toán và dữ liệu, xưởng làm hàng mẫu và các lĩnh vực cần thiết khác; kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các cơ sở đổi mới sáng tạo trong nước và thế giới.

3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc đào tạo, kết nối đào tạo và cung cấp học bổng để đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng mềm, khoa học công nghệ và các kỹ năng công việc cần thiết khác trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đối với học sinh, sinh viên và các trí thức trẻ.

4. Vận hành, phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, bao gồm các trí thức, nhà khoa học trẻ hiện đang làm việc, nghiên cứu cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn trong và ngoài nước.

5. Thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong các nội dung nhiệm vụ nêu trên.

6. Tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền tự chủ của Trung tâm

Được thực hiện quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có:

1. Hội đồng quản lý;

2. Ban Giám đốc;

3. Các tổ chức giúp việc cho Ban Giám đốc.

Điều 5. Hội đồng quản lý

1. Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm; quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Hội đồng quản lý có từ 05 đến 11 thành viên.

3. Hội đồng quản lý có nhiệm kỳ hoạt động 5 năm. Trong quá trình hoạt đông Hội đồng quản lý đề nghị điều chỉnh thành viên khi cần thiết. Khi có thay đổi nhân sự lãnh đạo Hội đồng quản lý hoặc hết nhiệm kỳ, Hội đồng quản lý bầu Chủ tịch Hội đồng mới, đề xuất Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm.

4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trung tâm.

Điều 6. Ban Giám đốc

1. Trung tâm có Giám đốc và tối đa 03 (ba) Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc phụ thuộc vào quy mô và nhu cầu hoạt động của Trung tâm. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Trung tâm không quá 02 (hai) người.

2. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; việc thành lập, tái cơ cấu, giải thể các bộ phận trực thuộc các đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thực thuộc.

4. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

5. Nhân sự Phó Giám đốc Trung tâm có thể là công chức hoặc không phải là công chức. Phó Giám đốc Trung tâm là công chức do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Phó Giám đốc của Trung tâm không phải là công chức do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo chủ trương về tổ chức, nhân sự của Hội đồng quản lý Trung tâm.

6. Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 7. Các tổ chức giúp việc cho Ban Giám đốc

Các tổ chức giúp việc cho Ban Giám đốc bao gồm:

1. Văn phòng Trung tâm;

2. Ban Hỗ trợ doanh nghiệp;

3. Ban Phát triển hệ sinh thái;

4. Ban Phát triển nguồn nhân lực;

5. Cơ sở của Trung tâm tại Hà Nội (NIC Hà Nội);

6. Cơ sở của Trung tâm tại Hoà Lạc (NIC Hoà Lạc).

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác