Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP

Ngày 05/02/2021 - 15:40:00 | 1341 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Lễ ký kết EVFTA và EVIPA ngày 30/6/2019. Ảnh: MPI

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Văn bản số 6548/VPCP-QHQT ngày 10/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Phụ lục kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP nhằm hướng dẫn thực thi các cam kết về đấu thầu theo các Hiệp định thương mại tự do.

Để hoàn thiện Dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định, trong đó lưu ý một số nội dung.

Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP để hướng dẫn cho những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc áp dụng tạm thời Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA), Chính phủ đã đồng ý áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA kể từ ngày 01/01/2021. Các cam kết về đấu thầu trong Hiệp định UKVFTA được kế thừa từ Hiệp định EVFTA. Do vậy, Dự thảo Nghị định hướng dẫn cả những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định UKVFTA để tránh phải sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP nhiều lần.

Về tên của Nghị định, Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP để hướng dẫn việc lựa chọn nhà thầu đối với cả những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA, trong đó dự kiến bao gồm các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định UKVFTA. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa tên của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP theo một trong hai phương án. Phương án 1: Nghị định hướng dẫn thực thi điều ước quốc tế về đấu thầu; Phương án 2: Nghị định hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA.

Đối với quy định về đấu thầu nội khối, theo kết cấu của Dự thảo Nghị định, gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA được chia thành 3 Phụ lục. Phụ lục I: gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của cả 3 Hiệp định. Đối với những gói thầu này, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu nội khối, cơ quan mua sắm cho phép nhà thầu đến từ các nước thành viên Hiệp định CPTPP, các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (nhà thầu nội khối) tham dự thầu; Phụ lục II: gói thầu chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP; Phụ lục III: gói thầu chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và UKVFTA.

Để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, Dự thảo Nghị định quy định theo hướng: Về tổ chức đấu thầu nội khối đối với gói thầu cung cấp dịch vụ (dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ xây dựng): Đối với gói thầu quy định tại Phụ lục II, cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các nước thành viên Hiệp định CPTPP tham dự; Đối với gói thầu quy định tại Phụ lục III, cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tham dự.

Về tổ chức đấu thầu nội khối đối với gói thầu cung cấp hàng hóa (quy định tại Phụ lục II), cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối chào hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên Hiệp định CPTPP, các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các nước thành viên Hiệp định CPTPP chào hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên Hiệp định CPTPP tham dự thầu; Đối với gói thầu cung cấp hàng hóa quy định tại Phụ lục III, cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối chào hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên Hiệp định CPTPP, các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len chào hàng hóa có xuất xứ từ các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tham dự thầu.

Dự thảo Nghị định được đăng tải xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác