Thứ hai, 00/00/2023
°

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 23/12/2022 - 17:00:00 | 1214 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1990/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ giai đoạn 2022 - 2025.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống kê, rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị được quy định... nhằm mục tiêu hoàn thành theo tiến độ thời gian, tỷ lệ thủ tục hành chính về thống kê, công bố, công khai; về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa được đề ta tại Kế hoạch.

Phụ lục danh mục thủ tục hành chính nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên rà soát, đơn giản hóa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 1990/QĐ-BKHĐT ngày 29/11/2022 gồm 15 thủ tục trong đó lĩnh vực Quản lý đầu tư công gồm 6 thủ tục gồm thủ tục Thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia; dự án quan trọng quốc gia; các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C; dự án đầu tư công tại nước ngoài; dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; thủ tục Thẩm định, quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia; dự án quan trọng quốc gia; các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C; dự án đầu tư công tại nước ngoài; dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; thủ tục Thẩm định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án; thủ tục Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; thủ tục Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; thủ tục Giám sát đầu tư của cộng đồng.Lĩnh vực Quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài gồm 9 thủ tục gồm thủ tục Phê duyệt đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; thủ tục Quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; thủ tục Điều chỉnh chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; thủ tục Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; thủ tục Quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; thủ tục Quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; thủ tục Thẩm định và quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại; thủ tục Điều chỉnh Quyết định chủ trương thực hiện và Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói chung và của từng đơn vị nói riêng. Các đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra.

Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và thủ tục hành chính nội bộ trong Bộ bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác