Thứ hai, 00/00/2023
°

Công tác cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/12/2023 - 10:56:00 | 1737 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 10684/BC-BKHĐT ngày 19/12/2023 về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Báo cáo, trong năm, Lãnh đạo Bộ đã chủ trì cuộc họp với toàn thể các đơn vị để chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo triển khai rà soát, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ đã phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể các đơn vị, công chức, viên chức về nội dung Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong thực hiện CCHC.

Về cải cách thể chế, trong năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình ban hành 20 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), cụ thể: tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội 02 Luật và 04 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định; ban hành 08 Thông tư theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp chuẩn bị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ và hàng năm của Quốc hội; đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị chương trình xây dựng VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước. Bộ đã chủ động ban hành kế hoạch xây dựng VBQPPL bảo đảm xây dựng văn bản quy định chi tiết đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Bộ đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-BKHĐT ngày 16/12/2022 kèm theo Kế hoạch tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật năm 2023. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch, Luật thống kê, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật này. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú.

Về cải cách TTHC, năm 2023, Bộ ban hành 02 Quyết định công bố TTHC với tổng số 24 TTHC (01 TTHC ban hành mới và 23 TTHC sửa đổi, bổ sung), 02 VBQPPL, gồm: Quyết định Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với 05 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 VBQPPL; Quyết định công bố, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trong lĩnh đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam với 19 TTHC (01 TTHC ban hành mới, 18 TTHC sửa đổi, bổ sung) và 01 VBQPPL.

Tính đến ngày 15/12/2023, tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ là 227 TTHC, gồm: 65 TTHC cấp Trung ương, 138 TTHC cấp tỉnh, 21 TTHC cấp huyện và 03 TTHC cấp xã.

Trong số 65 TTHC ở cấp Trung ương có 47/65 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Trong đó: 30/47 TTHC do Bộ cung cấp trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp, 17/46 TTHC là TTHC nội bộ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Toàn bộ các TTHC và các văn bản liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ đều được đăng tải kịp thời tại chuyên mục “Công bố TTHC” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Cổng DVC quốc gia.

Năm 2023, Bộ đã tiếp nhận 72.866 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 72.866 hồ sơ. Việc tiếp nhận và giải quyết hằng ngày tại các Cục: Quản lý đấu thầu, Đầu tư nước ngoài, Phát triển doanh nghiệp và Bộ phận Một cửa của Bộ.

Năm 2023, Bộ đã tiếp nhận 66 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC. Trong đó, 60/66 phản ánh, kiến nghị đã hoàn thành xử lý. Các phản ánh, kiến nghị sau khi được Bộ xem xét xử lý đều được công khai trên Cổng DVC quốc gia và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và thông báo cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Bộ đã tích hợp và cung cấp DVC cho 54 TTHC DVC trên Cổng DVC quốc gia, gồm các TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và lĩnh vực đấu thầu.

Về hiện đại hóa hành chính, Bộ đã tổ chức xây dựng các Kế hoạch phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, như: Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Bộ (tại Quyết định số 2172/QĐ-BKHĐT ngày 14/12/2022), Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 (tại Quyết định số 645/QĐ-BCĐCĐS ngày 17/4/2023), Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 1632/QĐ-BKHĐT ngày 02/10/2023)…

Bộ tiếp tục vận hành Trung tâm dữ liệu của Bộ, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông an toàn, ổn định. Tiếp tục duy trì, triển khai  Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 2.0 được ban hành. Quản lý vận hành nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của Bộ.

Tiếp tục bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tiếp tục xây dựng, triển khai Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng của Bộ, đảm bảo kết nối đầy đủ với Trung tâm giám sát an toàn thông tin quốc gia.

Về phương hướng, nhiệm vụ CCHC trọng tâm năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện công tác CCHC. Tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị, bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc bảo đảm đảm tinh thần CCHC.

Tăng cường rà soát, hệ thống, hóa các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ để phù hợp với Hiến pháp góp phần thúc đẩy và tự do hóa quyền kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác