Thứ hai, 00/00/2023
°

Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022-2025

Ngày 03/01/2023 - 14:58:00 | 1359 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Quyết định số 1997/QĐ-BKHĐT ngày 29/11/2022 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022-2025.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc giúp Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ triển khai thực hiện công tác CCHC trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ CCHC; gắn việc thực hiện nhiệm vụ CCHC với công tác chuyên môn và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

Theo Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2022-2025. Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo chung về CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tổ chức giao ban công tác CCHC hoặc thực hiện lồng ghép nội dung vào các cuộc họp giao ban Bộ định kỳ. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực của đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ.

Thứ hai, về cải cách thể chế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế về đầu tư kinh doanh, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu... bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật phù hợp với quy định quốc tế; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức. Triển khai thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật (thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật).

Thứ ba, về cải cách thủ tục hành chính, cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Quy trình số hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Thứ tư, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của Bộ theo hướng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ trong việc phân giao chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Bộ. Rà soát, xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan hành chính phải thực hiện những công việc cần phân cấp cho địa phương, cấp dưới thực hiện. Trên cơ sở đó sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phù hợp ở Trung ương và địa phương. Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Thứ năm, về cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Thực hiện các giải pháp đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo hướng chú trọng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành.

Thứ sáu, về cải cách hành chính công, hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo đảm kinh phí cho công tác cải cách hành chính tại Bộ.

Thứ bảy, về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số cần hoàn thiện môi trường pháp lý: Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao người đứng đầu đơn vị các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch CCHC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022-2025 trong phạm vi quản lý; xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ công tác. Chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC hàng năm tại đơn vị trên cơ sở Kế hoạch này và Kế hoạch CCHC hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác