Thứ hai, 00/00/2023
°

Triển khai thực hiện một số nội dung của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 01/03/2024 - 15:33:00 | 1055 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 22/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có Công văn số 1672-CV/ĐUK gửi các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai thực hiện một số nội dung của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, ngày 25/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về “đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã yêu cầu: “Các đảng ủy trực thuộc đưa hoạt động chất vấn vào các kỳ họp ban chấp hành đảng bộ theo quy định ... 6 tháng/lần, tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên, người lao động, nội dung đối thoại tập trung vào việc đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; việc thực hiện chương trình hành động của cấp ủy đảng; kế hoạch hành động cá nhân của bí thư đảng ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị”.

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XV và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cụ thể.

Thứ nhất, tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bảo đảm quyền của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ ba, phối hợp chỉ đạo ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xây dựng chương trình làm việc hằng năm và tổ chức kiểm tra việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của các đơn vị trực thuộc. Kết quả thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm; chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp khi có sự thay đổi về nhân sự.

Ngoài việc tiếp dân theo Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, ít nhất 6 tháng/lần, đồng chí bí thư các đảng ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan để trực tiếp lắng nghe, trao đổi, làm rõ và giải đáp những ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động góp phần hạn chế tối đa đơn, thư tố cáo, khiếu nại; phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái từ sớm, từ xa; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Báo cáo kết quả hội nghị đối thoại với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Dân vận) trước ngày 25/6 và tháng 12 của năm để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác