Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê

Ngày 04/06/2020 - 14:39:00 | 19 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Vị trí và chức năng:

1. Trường Cao đẳng Thống kê là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thống kê, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Trường hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng.

2. Trường Cao đẳng Thống kê là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện các chức năng:

a) Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực các ngành nghề có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn cho ngành Thống kê và đáp ứng yêu cầu xã hội.

b) Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển ngành Thống kê và phát triển kinh tế – xã hội.

3. Trường Cao đẳng Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: College of Statistics, viết tắt là COS.

Trụ sở đặt tại đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm vụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển ngành Thống kê và chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng của Nhà nước.

2. Phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với trình độ và hình thức đào tạo đối với từng ngành, nghề đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Thực hiện công tác tuyển sinh; tổ chức đào tạo các ngành nghề, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ; giới thiệu, tư vấn việc làm cho người học theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước cho công chức, viên chức ngành Thống kê.

5. Nghiên cứu khoa học phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, yêu cầu phát triển ngành Thống kê và phát triển kinh tế – xã hội.

6. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng và công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.

7. Kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục.

8. Công khai những cam kết của trường về chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, thu, chi tài chính hàng năm.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đảm bảo chất lượng, cơ cấu trình độ, ngành nghề, vị trí việc làm; tuyển dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

10. Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật và Tổng cục Thống kê.

11. Nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; huy động và sử dụng tài sản, tài chính và các nguồn lực khác để thực hiện hợp tác, liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước; được vay vốn và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

12. Sử dụng nguồn thu từ các hoạt động để xây dựng cơ sở vật chất của trường; tài trợ cho các hoạt động thực hiện chính sách ưu đãi đối với sinh viên là con, em gia đình thuộc diện chính sách, các hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác