Thứ hai, 00/00/2023
°

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tạp chí Con số và Sự kiện

Ngày 04/06/2020 - 14:29:00 | 20 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Vị trí và chức năng:

1. Tạp chí Con số và Sự kiện là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thống kê; thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác và hoạt động của Ngành; phổ biến thông tin kinh tế – xã hội, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu và phổ biến thông tin khoa học thống kê theo quy định của pháp luật.

2. Tạp chí Con số và Sự kiện là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tạp chí Con số và Sự kiện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: Figures and Events Review, viết tắt là FER.

Trụ sở chính đặt tại số 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ:

1. Tạp chí Con số và Sự kiện (gồm Tạp chí in và Tạp chí điện tử)  hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp và theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê của Tổng cục Thống kê; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch công tác hàng năm, dài hạn và các hoạt động của ngành Thống kê.

4. Tổ chức thực hiện phổ biến thông tin kinh tế – xã hội; thông tin kết quả các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê; trao đổi kinh nghiệm công tác thống kê, các vấn đề về lý luận, phương pháp thống kê; các công trình khoa học thống kê.

5. Tổ chức xuất bản cuốn Tạp chí Con số và Sự kiện, thực hiện nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Ngành.

6. Tổ chức vận hành, quản trị trang Tạp chí điện tử Con số và Sự kiện.

7. Thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền theo quy định của pháp luật, phù hợp với tính chất hoạt động của cơ quan báo chí (quảng cáo, quan hệ công chúng – PR, in, xuất bản, phát hành các loại ấn phẩm và các hoạt động khác có liên quan).

8. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng sản xuất các sản phẩm báo chí truyền thông (bài báo, phóng sự, trailer, video clip, file, đĩa âm thanh…) nhằm tuyên truyền công tác thu thập thông tin thực hiện các cuộc tổng điều tra thống kê, điều tra thống kê; phổ biến kết quả các cuộc tổng điều tra thống kê, điều tra thống kê và các hoạt động của ngành Thống kê.

9. Hợp tác, liên danh, liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tổ chức sự kiện theo quy định của pháp luật.

10. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động báo chí của đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

12. Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật và Tổng cục Thống kê.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng giao.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác