Thứ hai, 00/00/2023
°

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 13/05/2024 - 10:48:00 | 84 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tại Nghị Quyết số 65/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương chuyển nguồn số vốn được phép kéo dài của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện, tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc đơn vị mình quản lý.

Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 3307/BC-BKHĐT ngày 03/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến hết tháng 4 năm 2024, các bộ, cơ quan, địa phương đã phân bố, giao chi tiết 631,8 nghìn tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân vốn đầu tư công khoảng 115,9 nghìn tỷ đồng, đạt 17,46% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn 21/44 bộ, cơ quan và 23/63 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; 06 bộ, cơ quan chưa thực hiện giải ngân.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương chuyển nguồn số vốn được phép kéo dài của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện, tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc đơn vị mình quản lý.

Đồng thời giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tổng hợp, báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 tương ứng với số vốn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bố chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đến ngày 15/5/2024 (không bao gồm số vốn dự kiến giao để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn của bộ, cơ quan trung ương chỉ có 01 dự án trong năm kế hoạch, vốn dự kiến bố trí cho nhiệm vụ, dự án đang trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) để điều chuyển, bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nhiệm vụ, dự án.

Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội khẩn trương thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024.

Bộ Tài chính tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn; tăng cường hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. Nghiên cứu, tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về cho vay lại từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo hướng tinh giản, hài hòa tối đa các quy định, thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, cấp mỏ vật liệu xây dựng và hỗ trợ nhà thầu trong xác định giá bồi thường thuê đất để khai thác các mỏ vật liệu xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật.

Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 3302/BC-BKHĐT ngày 03/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ- BCĐCTMTQG ngày 08/4/2024, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu được Quốc hội giao, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 03 Bộ, cơ quan Chủ chương trình mục tiêu quốc gia: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, cơ quan liên quan trong công tác đào tạo, tập huấn, theo dõi, giám sát để kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trả lời các địa phương hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chính phủ yêu cầu cơ quan được giao chủ quản thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu và triển khai thực hiện các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi các Bộ, cơ quan liên quan để được hướng dẫn thực hiện, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Các Bộ, cơ quan Chủ chương trình mục tiêu quốc gia: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan là chủ dự án thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tổng hợp đầy đủ phương án phân bố kinh phí sự nghiệp thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, gửi Bộ Tài chính trước ngày 12/5/2024 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 15/5/2024./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác