Thứ hai, 00/00/2023
°

Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 04/10/2023 - 10:27:00 | 1927 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo số 7726/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, trong quý III năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình 03 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể, trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP gày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch.

Ban hành 01 Thông tư theo thẩm quyền: Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Bộ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-BKHĐT ngày 19/01/2023 kèm theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023. Qua đó, tiếp tục tiếp nhận, thu thập thông tin về tình hình thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục đầu tư tại Việt Nam trong hoạt động hướng dẫn, trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thực thi các VBQPPL thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Liên quan đến tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc ngành, lĩnh vực do bộ, cơ quan ban hành hoặc tham mưu ban hành, trong quý III, Bộ đã ban hành 01 Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam với 19 TTHC (Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023). Trong đó, Bộ đã công bố 01 TTHC mới, 18 TTHC sửa đổi, bổ sung, 01 VBQPPL (Nghị định số 20/2023/NĐ-CP).

Tổng số TTHC của Bộ hiện nay là 237, gồm, 65 TTHC cấp Trung ương, 138 TTHC cấp tỉnh, 21 TTHC cấp huyện và 03 TTHC cấp xã. Trong số 65 TTHC ở cấp Trung ương có 47/65 TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ. Trong đó: 30/47 TTHC do Bộ cung cấp trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp, 17/47 TTHC là TTHC nội bộ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Toàn bộ các TTHC và các văn bản liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ đều được đăng tải kịp thời tại chuyên mục “Công bố thủ tục hành chính” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Cổng DVC quốc gia.

Về kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, Bộ đã thực hiện số hóa 100% các kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Các TTHC lĩnh vực đấu thầu và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện tiếp nhận và giải quyết trực tuyến toàn trình cấp độ 4, kết quả giải quyết TTHC được tích hợp công khai trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp 100%.

Các TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện tập trung toàn quốc trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ năm 2011. Do đó, 100% kết quả giải quyết TTHC đã được các địa phương xử lý dưới dạng thông tin số và lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong Quý III, Bộ đã tiếp nhận 14.529 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 14.501 hồ sơ; tiếp nhận 16 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC, trong đó, 14/16 phản ánh, kiến nghị đã hoàn thành xử lý.

Bộ đã tích hợp và cung cấp dịch vụ công cho 54 TTHC dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, gồm các TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và lĩnh vực đầu thầu.

Đến thời điểm hiện tại, 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Bộ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, 100% cá nhân, tổ chức đánh giá hài lòng và rất hài lòng đối với kết quả cung cấp dịch vụ công của Bộ tại Bộ phận Một cửa cũng như trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, trên cơ sở Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Bộ, Bộ ban hành các văn bản để nâng cao các hoạt động chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại Bộ như: tích hợp, kết nối Hệ thống chuyên ngành cung cấp DVCTT và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ; tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN cho công nghệ thông tin và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số phân công thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả DVCTT./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác