Thứ hai, 00/00/2023
°

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/01/2023 - 09:04:00 | 1526 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2348/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Kế hoạch, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế và hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định 06 nhiệm vụ CCHC trong năm 2023. Thứ nhất, cải cách thể chế, bao gồm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và công tác kiểm tra VBQPPL do Bộ, ngành và địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Bộ sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,…

Thứ ba, cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; thực hiện phân cấp; đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thứ tư, cải cách chế độ công vụ. Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 2023, trong đó tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị; kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ đi xúc tiến đầu tư; tiếp tục cải tiến phương thức, hình thức, cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn, kết hợp giảng dạy trên lớp và đi thực tế.

Thứ năm, cải cách tài chính công. Tiếp tục thực hiện công khai ngân sách nhà nước trong các đơn vị nhằm phát huy dân chủ và mở rộng công khai, minh bạch trong chi ngân sách và sử dụng tài sản công. Tiến hành kiểm tra, xét duyệt việc sử dụng ngân sách của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định.

Thứ sáu, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, xây dựng quy chế hoat động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nội bộ; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; ứng dụng CNTT phục vụ cơ quan nhà nước; phát triển hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ, Ban chỉ đạo CCHC của Bộ sẽ sát sao chỉ đạo, xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị; làm đầu mối xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực phục vụ công tác CCHC của Bộ.

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC của Bộ có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch CCHC của các đơn vị được phân công thực hiện, báo cáo Ban chỉ đạo CCHC của Bộ./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác