Thứ hai, 00/00/2023
°

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 06/04/2023 - 10:44:00 | 1267 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 397/QĐ-BKHĐT thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo đó, nội dung rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính gồm thủ tục về đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Thủ tục về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Thủ tục về tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh; Thủ tục về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Nội dung đơn giản hóa của các thủ tục gồm trình tự thực hiện; yêu cầu điều kiện; phí, lệ phí; mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Đối với thủ tục về đăng ký thành lập hộ kinh doanh: Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử. Bổ sung quy định về trình tự cấp mã số hộ kinh doanh của hộ kinh doanh. Bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đối với hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký thành lập hộ kinh doanh thông qua các hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến. Bổ sung chi tiết thông tin cần kê khai đối với ngành, nghề kinh doanh bao gồm số thứ tự, tên ngành và mã ngành. Bổ sung thông tin kê khai về đăng ký thuế phục vụ cho việc liên thông giữa thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế. Bỏ quy định đối với các trường thông tin kê khai về giấy tờ pháp lý là hộ chiếu và loại giấy tờ khác.

Đối với thủ tục về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử. Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh qua hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến. Bổ sung thông tin kê khai là mã số hộ kinh doanh/mã số thuế. Bổ sung mẫu kê khai đối với từng trường hợp đăng ký thay đổi. Bỏ quy định đối với các trường thông tin kê khai về giấy tờ pháp lý là hộ chiếu và loại giấy tờ khác.

Đối với thủ tục về tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh: Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử. Bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh qua hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến. Bổ sung thông tin kê khai là mã số hộ kinh doanh/mã số thuế phục vụ cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh quy định tại Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với thủ tục về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh: Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử. Bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh qua hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến. Bổ sung thông tin kê khai là mã số hộ kinh doanh/mã số thuế phục vụ cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử. Bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh qua hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến. Bổ sung thông tin kê khai là mã số hộ kinh doanh/mã số thuế phục vụ cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh tại Phụ lục III-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Tổng hợp lợi ích của phương án đơn giản hóa tiết kiệm là 52.829.047.500VNĐ, tỷ lệ cắt giảm chi phí là 31,30%./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác